– ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MASTERCAM LẬP TRÌNH TIỆN CNC

Học phí: 3.000.000đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ, học viên cũ của khoa Bảo trì cơ khí Giảm 30% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn Tái hòa nhập cộng đồng Thương binh, bệnh binh Con thương binh, con bệnh binh Giảm 30%…

Details

– ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MASTERCAM LẬP TRÌNH PHAY CNC

Học phí: 3.000.000đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ, học viên cũ của khoa Bảo trì cơ khí Giảm 30% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn Tái hòa nhập cộng đồng Thương binh, bệnh binh Con thương binh, con bệnh binh Giảm 30%…

Details

– THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH KHUÔN MẪU VỚI CREO PARAMETRIC

Học phí: 4.000.000đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ, học viên cũ của khoa Bảo trì cơ khí Giảm 30% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn Tái hòa nhập cộng đồng Thương binh, bệnh binh Con thương binh, con bệnh binh…

Details

– LẬP TRÌNH PHAY CNC NHIỀU TRỤC VỚI CREO PARAMETRIC

Học phí: 4.000.000đ/ 8 tuần – 3 buổi/ tuần Giảm 10% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ, học viên cũ của khoa Bảo trì cơ khí Giảm 30% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn Tái hòa nhập cộng đồng Thương binh, bệnh binh Con thương binh, con bệnh binh Giảm 30%…

Details