Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, Trường TCN KTCN Hùng Vương thực hiện thu thập ý kiến học sinh để đánh giá đồng thời cải tiến chất lượng đào tạo cho các năm học sau của hệ đào tạo Trung cấp tại Trường. Nhà trường mong nhận được ý kiến đánh giá của Anh/Chị tại các Phiếu khảo sát. Chúng tôi đảm bảo các thông tin cá nhân trong phiếu khảo sát hoàn toàn được bảo mật.