fbpx

Nhận Giấy khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo tiêu chuẩn Thành phố Giai đoạn 2019-2020

Vị trí hiện tại:

Chuyển đến thanh công cụ