GIÁO VIÊN CHỌN LỚP ĐỂ ĐĂNG NHẬP VÀO PHIẾU ĐIỂM DANH.