ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA BẬC 2/5 VÀ 3/5 NĂM 2019

Trung tâm Đánh giá Kỹ năng nghề Trường TCN Kỹ Thuật Công Nghệ Hùng Vương phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng và Đánh giá Kỹ năng nghề Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long thông báo về việc tổ chức các lớp ôn tập và đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Bậc…