Thông báo: Cho học sinh, học viên ngưng đến truờng nhằm đảm bảo phòng, chống dịch covid-19

Thực hiện Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ thông báo số 32/TB-KTCNHV ngày 06 tháng 05 năm 2021 của Trường Trung cấp…