THÔNG BÁO VỀ CHO HỌC SINH, HỌC VIÊN NGHỈ HỌC NHẰM ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; Căn cứ Công văn số 324/UBND-VX ngày 01 tháng 02 năm 2021 của UBND Thành phố…