– Các lớp Chải bới

KHUYẾN HỌC:Giảm 10% -> 15% học phí cho học viên là Bộ đội xuất ngũ. Giảm 15% học phí cho học viên thuộc: Hộ nghèo, gia đình khó khăn. Tái hòa nhập cộng đồng. Thương binh, bệnh binh, Con thương binh, con bệnh binh Giảm 30% -> 50 % học phí cho học viên là người khuyết tật  Học phí trọn khóa: 3.500.000 đ/ 7,5 tháng. Giảm 10%…